Специални мерки за осиновяване

Специалните мерки за осиновяване се прилагат за деца, за които:

 • В регистъра на кандидат – осиновителите при Министерство на правосъдието не са вписани подходящи кандидат – осиновители
 • Съветът по международно осиновяване не може да определи подходящи осиновяващи от вписаните лица
 • Определените осиновяващи са отказали да осиновят дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години

Какви са специалните мерки:

 • Публикуване от Министерство на правосъдието на списък с информация, който може да бъде достъпен от акредитираните организации, лицензирани в България
  1. профилите на деца, за които Съветът по международно осиновяване е констатирал настъпване на обстоятелствата, посочени по – горе, през предходния месец;
  2. профилите на децата, публикувани през предходни месеци, за които се търсят осиновяващи.
 • Предоставяне на информация и подробни данни за конкретно дете от списъка по подадено заявление от акредитирана организация, лицензирана в България

Как данните постъпват при акредитирана организация извън България:

 • В срок до 2 месеца, акредитираната организация, получила информация за профил е длъжна да положи всички усилия за прецизно проучване на конкретните специфики на децата въз основа на предоставената информация от Министерството на правосъдието и/или чрез събиране на допълнителна такава – заснемане на снимков и/или видео материал; попълване на въпросници; консултации и други. Извършването на медицински изследвания и/или консултации на конкретно дете със специалисти може да се осъществи само след заявена мотивирана необходимост и писмено съгласуване с Министерството на правосъдието и компетентната дирекция „Социално подпомагане“.
 • Акредитираната организация, лицензирана в България предоставя получените и/или събрани материали и информация за всяко дете на акредитирана организация в чужбина, която ги използва само за целите за осиновяване на детето и при спазване на съответните изисквания за защита на личните данни.

Срок за подаване на заявление за осиновяване

 • До изтичане на 2 месеца, акредитираната организация представя в Министерството на правосъдието заявление от осиновяващ за осиновяване на конкретно дете, с чиито профил е работила или след изтичане на срока, връща цялата събрана информация за детето.

Как се подава молба за осиновяване, когато са приложени специалните мерки

Ако кандидат – осиновителят не е регистриран като кандидат – осиновител в регистъра на кандидат – осиновителите с обичайно местожителство извън България, той подава :

 • Заявление за осиновяване, в което се посочват трите имена, дата на раждане, основни диагнози и състояния при детето и номер на профила му в списъка
 • Пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване, издадено в полза на сдружение „Нашето семейство“
 • Договор със сдружение „Нашето семейство“
 • Документ, от който да е видно, че осиновяващият е предприел действия за извършване на социално проучване с оглед осиновяване на конкретното дете

Посочените документи могат да бъдат представени в оригинал или копие, с или без нотариална заверка, с или без апостил

Заявлението се разглежда незабавно. При установяване на недостатъци в заявлението или приложените документи Министерството на правосъдието уведомява акредитираната организация в България и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок.

След одобряване на заявлението, кандидат – осиновителите имат срок от 6 месеца да представят следните документи:

 • Заявление за осиновяване, в което се посочват трите имена, дата на раждане, основни диагнози и състояния при детето и номер на профила му в списъка- в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/
 • Разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/
 • Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/
 • Социален доклад – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/
 • Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на заявлението – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил
 • Документ за съдимост на осиновяващия – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил /където е приложимо/
 • Копие на документ за самоличност – заверен вярно с оригинала
 • Удостоверение за сключен брак – в случаите на осиновяване от съпрузи – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/
 • Договор със сдружение „Нашето семейство“ – обикновена писмена форма
 • Пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване, издадено в полза на сдружение „Нашето семейство“ – в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/

Ако не са представени всички документи, но е представен социален доклад, съответстващ на профила на детето, на осиновяващия може да се даде допълнителен срок до три месеца.

При непредставяне на документите за вписване в определения срок процедурата се прекратява, а профилът на детето се публикува отново в списъка

Осиновяващият се вписва в регистъра на кандидат – осиновителите с обичайно местожителство извън България,въз основа на заявлението и представените документи. Вписването се извършва на датата, на която в Министерството на правосъдието е постъпил последният изискуем документ и в съответствие с реда на постъпването.

Ако кандидат – осиновителят е вече регистриран като кандидат – осиновител в регистъра на кандидат – осиновителите с обичайно местожителство извън България, воден при МП той подава:

 • Заявление за осиновяване, в което се посочват трите имена, дата на раждане, основни диагнози и състояния при детето и номер на профила му в списъка
 • Писмо-препоръка от работещите с него специалисти относно възможностите за задоволяване на потребностите на конкретното дете.

След одобряване от МП, Заявлението и препоръката се подават в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/ в срок до 6 месеца.

Ако характеристиките на детето не съответстват на разрешението за осиновяване, осиновяващият представя също актуализирани документи за годност – социален доклад и разрешение за осиновяване в оригинал, с нотариална заверка, с апостил/където е приложимо/ в срок до 6 месеца от одобрението

Решение за определяне на подходящ осиновяващ

Доклад за осиновяващия и доклад за детето се представят незабавно пред Съвета по международно осиновяване.

При вземане на решение за определяне на подходящ осиновяващ съветът съобразява обстоятелството, че за детето са предприети специални мерки за осиновяване.

Към началото