Обща информация

Информация за процедурата на международното осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България

ДЕЦАТА

Само децата, вписани в регистъра на децата, отговарящи на условията за пълно осиновяване от лица с обичайно местопребиваване в чужбина, могат да бъдат осиновени. Такъв регистър се поддържа от Министерството на правосъдието.

Детето с вписва в регистър, ако в 6-месечен срок от вписването му в регионалния регистър за него са определени не по-малко от трима осиновяващи и нито един от тях не е подал молба за осиновяването му или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ.

Близнаци се осиновяват заедно. По изключение те могат да бъдат осиновявани поотделно, ако в продължение на 6 месеца от вписването в регистъра по чл. 83 от СК не са могли да бъдат осиновени заедно и ако интересите им налагат това. Братя и сестри се осиновяват заедно, ако имат емоционална връзка помежду си.

ДОПУСТИМОСТ

Осиновител може да бъде дееспособно лице, което не е лишено от родителски права и е най-малко петнадесет години по-възрастно от осиновявания. Когато осиновяването се извършва едновременно или последователно от двама съпрузи и за единия от тях разликата във възрастта е налице, не се изисква такава разлика за другия съпруг. Никой не може да бъде осиновен от две лица, освен ако последните не са съпрузи. Във всеки конкретен случай на осиновяване, Съвета по международни осиновявания взема предвид дали е налице подходяща възрастова разлика между детето и бъдещите осиновители.

Едно лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в България, трябва да подаде заявление, придружено със съответните документи в Министерството на правосъдието. Заявлението се подава чрез централния орган на съответната страна, или чрез акредитирана организация, лицензирана от министъра на правосъдието, за да посредничи в случаи на осиновяване.Списъкът на акредитираните организации, лицензирани от министъра на правосъдието, за да посредничат в случаи на осиновяване може да бъде открит на официалната страница на Министерството на правосъдието: http://www.mjs.bg

МОЛБАТА

Молбата трябва да бъде подписана от подателя и трябва да има съдържание и да е окомплектована с документите, описани в указ No 3 от 24 октомври 2014 в Условия и Процедури за Одобрение на Международни Осиновявания и Поддръжка на Международни Осиновителни Регистри. Молбата трябва да съдържа основните лични данни на подателя: име, националност и гражданство, номер на идентификационен документ, дата и място на раждане, страна на местопребиваване, постоянен и настоящ адрес, кратка история на семейството на подателя, информация за икономическият и социален статус на подателя, информация за характеристиките на желаното дете: пол, възраст, здравословно състояние; информация за чуждестранния Централен Орган или акредитирана организация, която посредничи на бъдещият осиновител, включително лица за контакт, адрес, телефонен номер, представителство, условията, включени в пълномощните на акредитираната организация, както и всяка друга информация, относима към осиновяването (може да бъдат описани предпочитанията на осиновителите към детето).

Следните документи също трябва да бъдат приложени към молбата:
An adoption permit issued in accordance with the existing laws of the country of habitual residence; Разрешително за осиновяване, издадено от в съответствие със съществуващите закони на страната по местоживеене; документ, издаден от компетентните власти, удостоверяващ, че бъдещият осиновител никога не е бил лишаван от родителски права; Доклад за проучване на дома на бъдещия осиновител, съдържащ информация за членовете на неговото/нейното семейство, включително здравният им статут; медицински доклад за бъдещия осиновител, описващ неговото/нейното физическо и психическо здраве, липсата на сериозни хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други живото-застрашаващи състояния. Изключително важно е медицинските доклади да съдържат всички елементи, изброени по-горе. Министерство на Правосъдието приема само медицински доклади, издадени не повече от една година преди подаването им; криминално досие на бъдещия осиновител; документ, удостоверяващ плащането на таксови марки за включване в Регистъра според чл. 113(1), т. 2 от Семейния Кодекс, възлизащи на 100 лв. (сто), платими по банков път по банковата сметка на Министерство на Правосъдието в БНБ, Централен офис, IBAN: BG09 BNBG 9661 30 001737 01, BIC: BNBGBGSD. Къде са сключили брак бъдещите осиновители, трябва също да приложат брачното си свидетелство.

Съобразно изискванията на Указ No 3/2014, всички документи издадени от чуди страни трябва да бъдат представени в оригинал, заедно с български превод и заверени от българското посолство или консулство в съответната страна. Документи, издадени на територията на страна, подписала Конвенцията от 5 октомври 1961 премахваща изискванията за легализация на чуждестранни публични документи и към които се прикрепя “Апостил”, следва да бъдат приложени в оригинал, заедно с превод на български, заверен от Министерство на Външните Работи на Република България.

В случай, че документите се внасят от или чрез акредитирана организация, трябва да бъдат представени договор и пълномощно, с което бъдещият осиновител упълномощава въпросната организация да действа като посредник по процедурата за международно осиновяване

Молбата се разглежда в рамките на 30 дневен срок от получаването и. В случай на неточност в молбата и/или в придружаващата документация, Министерство на Правосъдието дава указания за отстраняването им в рамките на 30 дни.

На база на молбата и коректната документация към нея, бъдещият осиновител бива включен в Регистъра за осиновители, живущи в чужбина, които желаят да осиновят дете, живущо в Република България според условията на пълно осиновяване.

Бъдещият осиновител ежегодно потвърждава неговото/нейното желание за осиновяване на дете, живущо в България, в зависимост от датата на включване в Регистъра. Освен това, не по-късно от един месец преди изтичането на разрешението, приложено към делото, той или тя трябва да подаде обновено документално искане, потвърждаващо неговата/нейната способност да осинови дете.

СЪВЕТЪТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ

За да може да му бъде предложено дете, бъдещият осиновител трябва да бъде одобрен от Интернационалния Съвет по Осиновяването като подходящ да осинови дете от Регистъра за деца, подлежащи на пълно осиновяване от лица, живущи в чужбина. Интернационалния Съвет по Осиновяването е постоянен орган, които се събира ежеседмично.

Не по-късно от 60 дни след включването на детето в Регистъра по чл. 113(1), т. 1 от Семейния Кодекс, Интернационалния Съвет по Осиновяването разглежда подателите за да избере подходящ бъдещ осиновител, по хронологичен ред на включване на бъдещите осиновители в Регистъра, техните предпочитания и всякакви обстоятелства, от важност за интересите на детето. Документите на детето се преглеждат от Съвета по хронологичен ред по включването им в Регистъра и се сравняват с информацията за бъдещия осиновител и условията, дадени в разрешителното за осиновяване. За избора на осиновител, Съветът преглежда всички податели, подходящи за въпросното дете, и при вземане на решението Съветът е воден и от способността на бъдещият осиновител да осигури физическо, психическо и социално добруване на детето, както и всяка информация за личността осиновителя и всички други обстоятелства, относими към осиновяването.

В случаите, когато в Регистъра няма подходящи бъдещи осиновители или Интернационалния Съвет по Осиновяването не открие подходящи осиновители между регистрираните лица, или избраните осиновители откажат да осиновят дете със здравословни проблеми, специални нужди или възраст над седем години, Министерство на Правосъдието предприема специални мерки за осиновяването на въпросното дете като публикува информацията за детето на уеб страницата на Министерство на Правосъдието.

Интернационалния Съвет по Осиновяването прави предложение на Министерство на Правосъдието да одобри подходящ бъдещ осиновител, живущ в чужбина за всяко дете, включено в Регистъра. Ако Министерство на правосъдието одобри това предложение, той или тя подписва сертификат за започване на процедурата по осиновяване (чл. 17 от 1993 Хагска Конвенция).

Сертификатът за стартиране на процедурата по осиновяване, заедно с доклад за детето, съдържащ снимка в цял ръст на детето, се изпращят към Централния Орган на страната получател и до българската акредитирана организация, която действа като посредник на бъдещия осиновител.

В рамките на два месеца след получаването на доклада за детето, Централният Орган на страната получател, която е страна по Хагската Конвенция, или акредитираната организация с делегирани права по чл. 22 от Хагската Конвенция, трябва да внесе информация за одобрение или възражение за започване на процедурата по осиновяване на въпросното дете.

В рамките на същият двумесечен период, Централният Орган или акредитираната организация трябва да подаде писменото съгласия на бъдещия осиновител или отказът му да осинови въпросното дете. Преди получаването на съгласието, бъдещият осиновител трябва да е имал личен контакт с детето поне за 5 дни.

Съгласието трябва да включва изявление на бъдещия осиновител, че той или тя е наясно със здравословното състояние на детето, че е информиран за ефектите от осиновяването (трябва да за указани ефектите на пълно осиновяване), да е имал контакт с детето, и е съгласен да се започне съдебна процедура.

Освен това съгласие, Министерство на Правосъдието трябва също да получи следното:
Документ, издаден от компетентният орган, удостоверяващ че законите в страната по местоживеене на бъдещият осиновител не позволява детето да бъде пре-осиновено докато съществуващото осиновяване не бъде разтрогнато, или нотариална декларация от осиновителя, че детето няма да бъде дадено за пре-осиновяване ако законът го позволява; Нотариално заверена декларация от осиновителя, че детето няма да бъде обект на експериментално отношение, и че докато детето е живо никакви части от тялото му/и няма да бъдат използвани като органи за донорство; Декларация, че съгласието на осиновителя не е свързано с каквито и да е финансови облаги; Документ, удостоверяващ закупуването на таксови марки към Министерство на Правосъдието (за сумата от 50 лева); Документ, удостоверяващ, че компетентните власти в страната на осиновителя ще извършват след-осиновително наблюдение на въпросното дете за период от две години след осиновяването, в случаите, когато осиновителя живее в страна, която не е член на Хагската Конвенция; Административната процедура приключва с изрично писмено одобрение на осиновяването, издадено от Министерство на Правосъдието в срок от 14 дни след подаване на всички изисквани документи.

В рамките на три дни след оповестяване на писменото одобрение на Министерство на Правосъдието, Министерство на Правосъдието трябва да получи молба, адресирана до Софийски Градски Съд да разреши на осиновяването и документ, удостоверяващ плащането на таксова марка към Съда (за сумата от 25 лева). В рамките на 7 дни след получаване на горните документи, Министерство на Правосъдието препраща по служебен път молбата и делото към Съда.

Акредитираната организация представлява осиновителя пред съда и подава в Министерство на Правосъдието заверено копие от съдебното решение, с което се разрешава осиновяването, в рамките на 7 дни след като това решение стане окончателно. На база на съдебното решение, Министърът на Правосъдието издава сертификат за съгласие според чл. 23 на Конвенцията от 29 май 1993.

За период от две години след осиновяването, Централният Орган или респективно акредитираната организация подава доклад за състоянието на детето в Министерство на Правосъдието на всяка половин година. Тези доклади трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Указ No 3/2014, както е указано по-горе.

Към началото